Gurit Aking

sesantine sekar tarate ing satengahing sendhang. jebeng kang angas jajanira. sapa kang bakal hangentasake raganipun. yen dede awak mami satuhu. mligi, sajroning rong ingkang karungkep sepining ati. sawangen sakdhuwuring awang-awang. ana wisik kasuwuk pucuking wening, kagawa lumakuning samirana. pujangga, sapa ta sajatining sira, sajatining ingsun?

jebeng megap-megap katelasan hawa. dhadhanya kawiyak kabeleh lading kawaskithan. ludiranipun pethak kadulu.

Reply