87. Nasihat Penyair Tua

DARIPADA kamoe berpajah-pajah soentoek memboeang-boeang tenaga, waktoe dan kata-katamoe hanja oentoek membicarakan bagaimanakah poeisi jang baik itoe, lebih elok djikalaoe kamoe berhemat-hemat dengan tenaga, waktoe dan kata-katamoe itoe goena mentjipa sadjak sahadja sebanjak-banjaknja.

5 Replies

 1. eMbun Reply

  ah dasar orang tua… nasehat aja mulu…

 2. Saya Reply

  banjak beladjar banjak lupa, gak beladjar gak ada jang loepa 😀

 3. nana Reply

  Aku sangat setuju!! BAGOOOEEESSSS!!!!

 4. Jappe Reply

  asek bgt dibacanya,bikin mata copot!!!

 5. asti Reply

  buat referensi aja gpp khan?

Reply