Category: GEGURITAN


Gurit Bumi Klahiran

swarane jangkrik kaanggit dadi gurit dadi ukara rinumpaka saka eseme biyung-bapa sineksen randualas mbregad memayung babad bumi wutahing rah kaserat ing lembaran godhong gedhang kumlawe katiuping angin sih Gusti kang kaantu

Continue Reading

Gurit Sekar Alit

kaya picis sinangling sekar roncen dadi pepeling ana kang kaunus saka warangka nanging dede pusaka ana kang medhar sabda nanging dede pujangga mustaka kang kumedut taksih ngglayut kaya pedhut

Continue Reading

Gurit Lila

adoh cinedhakna cedhak gek lumebu palilah nDika ingkang kagadhang rina lan dalu kawi mandheg nganggit kidung, nirlaras nyerat gulu tinigas wadhag ginuling sirnaraga kari jiwa

Continue Reading

Gurit Lingsir

awan kang nggarang pangangen garing kaya ron jati ketiga iki nanging alang-alang jero kalbu, isih ngaling netra saka soroting teja kaya jalu keblinger sekar awan ngenthang gilar-gilar

Continue Reading

Gurit Dalu

sirep wengi srep ing ati bocah angon ngluwari klambi jer ing dhadhanya kagambar blathi lambang pasrahing ati uga tekading janji marang Gusti snajan asta sring kasingkur kidung pangkur tan tinutur

Continue Reading

Gurit Ketiga

1. yen ana watu kang tiba jroning sumur jroning dhadha swarane kaya lindhu wanci dalu kaya adhem ketiga bengi angine anggreges tekan balung samono rasane ngungun kaya pring wulung kang sinigar ing jero bumbung, aranmu kababar pucuking redi Merapi jeron jangga unjal ambeg tan kendhat kalungan dunga 2. sekar kang mijil mangsa ketiga jiwa sih […]

Continue Reading